foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej


herb

accordion menu joomla

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 rekrutacja

 ulotka rekrutacja ok

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych: Adam Ziemiński; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Tel. 575 822 007

Administrator Danych: Joanna Wolak; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej reprezentowana przez Dyrektora, adres; Dąbrówka Wisłocka 115
  39-315 Ruda, tel. 14 68 36 636, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celuwykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym realizowania programów nauczaniaoraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Szkoła Podstawowa
Dąbrówka Wisłocka 115
39-315 Ruda
tel. 14 68 36 636
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 817-17-99-847

Strona: www.spdabrowkawislocka.pl

 

 

STATUT  PUBLICZNEJ SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

W DĄBRÓWCE WISŁOCKIEJ

DZIAŁ I      POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej.
2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej jest szkołą publiczną.
3. Siedzibą szkoły jest budynek nr 115 położony w Dąbrówce Wisłockiej.
4. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej, 39-315 Ruda, woj. podkarpackie.
5. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
1) duża okrągła o średnicy 35mm i mała okrągła o średnicy 2 mm w środku pieczęci znajduje się orzeł, a wokół niego napis SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WISŁOCKIEJ,
2) stempel w kształcie prostokąta, a w nim napis: SZKOŁA PODSTAWOWA
39-315 Ruda, Dąbrówka Wisłocka 115
Tel. (014)68-36-636
Identyfikator :001201692
NIP 817-17-99-847

§ 2

1. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu, którego ramowy układ określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i innych rozporządzeń wykonawczych, które określają odrębne przepisy.

2. Cykl kształcenia trwa w szkole podstawowej sześć lat. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określają odrębne przepisy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

3. Przy Szkole Podstawowej działa Oddział Przedszkolny przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich.

4. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Dąbrówce Wisłockiej jest Gmina Radomyśl Wielki.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 3

1. Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych państwa. Nauka w szkole jest bezpłatna.

2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.

DZIAŁ II   CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Przy szkole działa Oddział Przedszkolny, który realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
2) koncentruje się na ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
4) zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie ,,gotowości szkolnej”,
5) współdziała z rodziną (prawnymi opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

3. Szkoła poza celami ogólnymi, określonymi w ustawie o systemie oświaty, realizuje cele i zadania uwzględniające własne programy: wychowania i opieki oraz profilaktyki placówki, a w szczególności:

1) zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
3) wyposaża uczniów w wiedzę o problemach społecznych kraju i świata, kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie przyrody, nauce i technice umożliwiającą kontynuację dalszej nauki,
4) wyrabia umiejętności racjonalnego wykorzystania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania właściwego wyboru dalszego kształcenia,
5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły,
6) sprawuje opiekę nad uczniami i przygotowuje do życia w rodzinie, społeczeństwie, szkole i najbliższym środowisku, umożliwia nabywanie tolerancji wobec innych ludzi i ich przekonań,
7) włącza uczniów do działań służących ochronie środowiska, uświadamia zadania człowieka w tym zakresie,
8) przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno oraz rozwija ich uzdolnienia,
9) kształtuje pozytywny stosunek do otoczenia, poszanowania własnego warsztatu pracy, przedmiotów należących do innych, poczucia odpowiedzialności za wygląd sal szkolnych, podejmowania działań na rzecz szkoły i innych,
10) dąży do integracji całej społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców i uczniów,
11) uświadamia uczniom szkodliwość stosowania środków uzależniających,
12) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez umożliwianie spożywania posiłków, systemu zapomóg i stypendiów oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
13) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

§ 5

1. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
6) organizowanie dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadania środków finansowych,
7) umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości religijnej:
a) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego;
b) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
c) przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego rodzic składa pisemny wniosek o zwolnieniu dziecka z zajęć religii, równocześnie zostaje poinformowany w sposób pisemny o zapewnieniu opieki dziecku;
d) uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach z religii lub etyki, mają zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej.
e) zajęcia z etyki będą prowadzone w przypadku zebrania minimum 5 uczniów zdeklarowanych na piśmie przez rodziców z pośród całej społeczności uczniowskiej,
8) realizację:
a) ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,
b) szkolnego zestawu programów nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego,
c) programu wychowawczego szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
d) programu profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 6

1. Szkoła spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywających na jej terenie podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Opieka ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa dyrektor szkoły.

4. Dyżur rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.

6. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada dyżurujący nauczyciel.

7. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają kierownik wycieczki i opiekunowie grupy.

8. Organizacja wycieczek następuje według określonych zasad:
1) wycieczki piesze na terenie miejscowości – 1 opiekun na 20 osób;
2) wycieczki na terenie miasta z wykorzystaniem komunikacji miejskiej – 1 opiekun na grupę do 15 osób;
3) wycieczki autokarowe – 1 opiekun na 12 osób.

9. Za bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klas I-III odpowiadają rodzice, którzy są zobowiązani do pisemnej informacji o sposobie dostarczania i odbierania dziecka ze szkoły.

10. W przypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas I-III są informowani o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez wpis w dzienniczku ucznia, a uczniowie klas starszych – poprzez wpis do zeszytu. W nagłych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka zgodnie z planem zastępstw.

11. W szkole został powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa, który ma wpłynąć na poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów. Zadaniem koordynatora jest integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych w aspekcie bezpieczeństwa i opieki, oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym zakresie.

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
1) biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii,
2) telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne i inne wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły.

§ 7

1. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, głównie poprzez :
1) konsultowanie indywidualnych przypadków uczniów i rodzin, co do wyboru metod i form udzielania im pomocy,
2) we współpracy i za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych kierowanie do poradni uczniów na konsultacje lub w celu dokonania diagnozy,
3) współpracę w organizowaniu pedagogizacji rodziców i dokształcaniu nauczycieli,
4) uwzględnianie zaleceń wynikających z opinii lub orzeczenia wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

2. Szkoła współpracuje z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami mogącymi wesprzeć działalność statutową szkoły, takimi jak:
1) Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek,
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3) Komendą Policji,
4) Gminnym Szkolnym Związkiem Sportowym,
5) Pełnomocnikiem d.s. profilaktyki.

3. Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego uwzględnia w rocznym planie pracy współpracę z ww. instytucjami, a wychowawcy ujmują w klasowych planach wychowawczych.

§ 8

a. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb, a w szczególności:
1) rozpoznaje sytuację rodzinną i materialną uczniów,
2) prowadzi dożywianie w szkole,
3) dofinansowuje uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej zakup podręczników, pokrywa koszty ubezpieczenia,
4) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie stypendium,
5) udziela uczniom i rodzicom wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 9

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów realizowanych w ramach indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia jej w skróconym czasie zgodnie z zarządzeniem MEN i zapewnia:
1) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
2) udział uczniom w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w zawodach sportowych.
Nauczyciele prowadzą zajęcia odpłatnie lub społecznie.

2. Szkoła, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, organizuje różnorodne nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne:
1) koła zainteresowań,
2) koła przedmiotowe,
3) zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
4) liczne konkursy przedmiotowe,
5) wyjścia do kin, teatrów i bibliotek,
6) spotkania z ludźmi kultury i sztuki.

3. Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne organizuje się na wniosek rodziców, nauczycieli lub uczniów.

4. Zasady przyjęcia uczniów na zajęcia nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne określa nauczyciel prowadzący.

5. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

§ 10

1. Uczniom potrzebującym pomocy i wsparcia szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób.

3. Formy pomocy organizowane przez szkołę:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
2) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych ucznia,
4) porady dla uczniów,
5) porady i konsultacje dla rodziców.

4. Zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 3 pkt. 1-3 określają odrębne przepisy.

5. Indywidualne nauczanie dziecka w domu organizuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

6. Decyzję o przyznaniu nauczania indywidualnego dziecka w domu wydaje organ prowadzący.

DZIAŁ III   Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów

§ 11
Założenia ogólne

1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów oddzielnie dla klas I-III i IV-VI uchwalane przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

2. Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwia nauczycielom doskonalenia, organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Nauczyciele klas I-VI na początku każdego roku szkolnego (pierwszy tydzień września) informują dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

6. Uczniowie klas I-III oceniani są poprzez ocenę opisową, której kryteria i sposób zostały opracowane przez szkolny zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
1) Ocena opisowa jest przedstawiona rodzicom na koniec I półrocza i na świadectwie szkolnym. Ocena ta musi odzwierciedlać poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7. Uczniowie w trakcie nauki w szkole otrzymują oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
1) nauczyciel uzasadniając ocenę odnosi się do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych oraz aktywności ucznia,
2) uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej, pisemnej recenzji lub oceny opisowej,
3) uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) może zwrócić się do nauczyciela składając pisemną prośbę o uzasadnienie ustalonej oceny w terminie do 3 dni od jej wystawienia,
4) sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji natomiast rodzice na zebraniach lub konsultacjach,
5) na powyższy zasadach udostępniane są również inne dokumenty dotyczące oceniania tj. kartkówki, referaty, karty pracy, wypracowania klasowe itp.,
6) wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.

10. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu.

11. Klasyfikację śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów przeprowadza się tydzień przed zakończeniem pierwszego półrocza i roku szkolnego.

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

13. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.

§ 12
Kryteria oceny zachowania uczniów – postanowienia ogólne

1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. nowelizującego Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2015 r.
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
7) Okazywanie szacunku innym osobom.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:
1) uczniów w trakcie pierwszych zajęć edukacyjnych
2) rodziców podczas zebrania organizacyjno- informacyjnego (w pierwszej połowie września).

3. Przy ustaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia lub opinii PPP.

Kryteria oceny zachowania w klasach I-III

1. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.

2. Bieżąca obserwacja zachowania uczniów jest odnotowywana przez każdego nauczyciela uczącego w klasie I-III w zeszycie obserwacji. Jeden raz w tygodniu wychowawca przykleja na tablicy zachowania umieszczonej w poszczególnych klasach ,,medal” złoty, srebrny lub czarny obrazujący właściwe zachowanie danego ucznia. Przeważająca liczba medali danego koloru określi zachowanie ucznia w danym miesiącu i taki medal umieszczony jest w dzienniku lekcyjnym.

Medal złoty – zachowanie wyróżniające
Medal srebrny – zachowanie dobre
Medal czarny – zachowanie niezadowalające

3. Ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie w/w wymagań.

4. Kryteria szczegółowe z zachowania:
1). Wywiązuje się z obowiązków ucznia.
a) Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne.
b) Starannie przygotowuje się do zajęć.
c) Sumiennie odrabia zadania domowe.
d) Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.
e) Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć.
f) Rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli.
g) Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
h) Dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.)

2). Postępuje z dobrem społeczności szkolnej.
a) Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
b) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.
c) Pomaga w wykonaniu dekoracji.
d) Uczestniczy w pracach samorządu klasowego oraz innych sekcjach ustalonych przez nauczyciela.
e) Wywiązuje się z obowiązku dyżurnego.
f) Pomaga kolegom w nauce, jak i w innych sprawach życiowych.
g) Pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie.

3). Dba o honor i tradycje szkoły.
a) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.
b) Zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie hymnu).
c) Uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów.

4). Dba o piękno mowy ojczystej.
a) Nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym.
b) Kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.
c) Swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom.
d) Wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę.

5). Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
a) W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa.
b) Reaguje na dostrzeżone objawy zła.
c) Nie bije się i nie dokucza innym.
d) Wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa.
e) Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej.
f) Jest zawsze czysty i stosownie ubrany.
g) Nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny i na basen.
h) Nie stosuje środków uzależniających.

6). Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
a) Przestrzega regulaminu wycieczek.
b) Stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych itp.
c) Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie.
d) Kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami.
e) Używa zwrotów grzecznościowych.
f) Dokonuje samooceny swojego zachowania.
g) Panuje nad negatywnymi emocjami.

7). Okazuje szacunek innym osobom.
a) Szanuje przekonania innych osób.
b) Nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania.
c) Nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych.
d) Nie obraża się na rówieśników i nauczycieli.
e) Toleruje odmienność wyglądu i ubioru.

5. Na koniec każdego półrocza na podstawie zebranych ,,medali” wychowawca pisze ocenę opisową.

§ 13
Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VI

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:
1) uczniów w trakcie pierwszych zajęć edukacyjnych,
2) rodziców (prawnych opiekunów) – podczas zebrania organizacyjno-informacyjnego (do połowy września);
2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

4. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

5. Każdy uczeń otrzymuje na początku półrocza kredyt” w wysokości 100 pkt., co jest jednoznaczne z oceną dobrą z zachowania. Tę ilość będzie mógł zwiększyć lub zmniejszyć sam, otrzymując punkty dodatnie za zachowania pozytywne lub punkty ujemne za zachowania negatywne.

6. Na koniec półrocza i roku szkolnego sumuje się punkty i otrzymuje ocenę wg. skali:
SKALA STOPNI wzorowe – 200 pkt. i więcej,
bardzo dobre – 150 do 199 pkt.,
dobre – 100 do 149 pkt.,
poprawne – 70 do 99 pkt.,
nieodpowiednie – 30 do 69 pkt.,
naganne – 29 pkt. i mniej

Lp ZACHOWANIA POZYTYWNE Pkt. Częstotliwość
1. Udział w konkursie szkolnym 5 każdorazowo
2. Laureaci konkursów, zawodów sportowych miejsca 1-3 wyższego szczebla 10 każdorazowo
3. Reprezentowanie w gminnych zawodach sportowych 10 każdorazowo
4. Udział w konkursie gminnym, powiatowym, kuratoryjnym itp. 10 każdorazowo
5. Czynny udział w pracach samorządu klasowego i szkolnego 5 każdorazowo
6. Aktywne pełnienie funkcji w klasie i szkole /SU, dyżury klasowe/WC/Szatnia/ do 15 raz w półroczu
7. Działania na rzecz środowiska: zbiórka baterii, makulatury, nakrętek w zależności od ilości, częstotliwości oddanych surowców wtórnych do 20 raz w półroczu
8. Reprezentowanie szkoły w imprezach poza szkołą 10 każdy udział
9. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach, apelach i akademiach 10 każdy udział
10. Dbanie o wystrój klas, korytarzy do 10 raz w półroczu
11. Pomoc kolegom w nauce poprzez wytłumaczenie mu trudnych treści 5 każdorazowo
12. Punktualność (do 3 spóźnień) 5 raz w półroczu
13. Przeciwdziałanie krzywdzeniu innych 10 każdorazowo
14. Przeciwdziałanie dewastacji, niszczenia 10 każdorazowo
15. Zwrot znalezionych rzeczy 5 każdorazowo
16. Aktywne, systematyczne czytelnictwo 10 raz w półroczu
17. Przygotowanie referatów i tematów na godziny wychowawcze 10 każdorazowo
18. Przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia 5 każdorazowo
19. Udział w zajęciach pozalekcyjnych/ dodatkowych 5 raz w półroczu
20. Stuprocentowa frekwencja 5 raz w półroczu
21. Do dyspozycji wychowawcy: za kulturę osobistą, czystość i higienę, sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych dla każdego ucznia do 20 raz w półroczu

Lp ZACHOWANIA NEGATYWNE Pkt. Częstotliwość
1. Przyklaskiwanie, akceptacja złego zachowania na lekcji do 10 każdorazowo
2. Przeszkadzanie na lekcji do 5 każdorazowo
3. Brak zadań domowych, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych 2 każdorazowo
4. Umyślne spóźnienie się na zajęcia 5 każdorazowo
5. Niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły 10 każdorazowo
6. Wyjście poza teren szkoły 5 każdorazowo
7. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i prac. szkoły do 10 każdorazowo
8. Ignorowanie nauczyciela na ulicy i w szkole 5 każdorazowo
9. Ubliżanie koledze, zaczepka słowna i fizyczna do 10 każdorazowo
10. Bójka między uczniami do 20 każdorazowo
11. Znęcanie się nad kolegami, wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy,
demoralizujący wpływ na kolegów 20 każdorazowo
12. Wulgarne słownictwo, hałaśliwe zachowanie 5 każdorazowo
13. Wagary 5 każda godz.
14. Kradzież 50 każdorazowo
15. Konflikt z prawem 50 każdorazowo
16. Palenie papierosów 50 każdorazowo
17. Picie alkoholu 50 każdorazowo
18. Używanie i rozprowadzanie środków odurzających 50 każde
19. Niszczenie sprzętu szkolnego, mebli , książek z biblioteki oraz rzeczy innych osób 20 każdorazowo
20. Zaśmiecanie otoczenia 5 każdorazowo
21. Niewłaściwe zachowanie (na stołówce, w kinie, w kościele, na korytarzu, na ulicy i przed budynkiem szkoły) do 15 każdorazowo
22. Fałszowanie i kradzież dokumentów szkolnych (np. usprawiedliwień, dopisywanie ocen) 50 każdorazowo
23. Brak dyscypliny i kultury osobistej, czystości rąk i ubrania do 10 każdorazowo
24. Niewykonywanie obowiązków dyżurnego 5 każdorazowo
25. Przynoszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi 50 każdorazowo
26. Brak obuwia na zmianę, brak mundurka 5 każdorazowo
27. Niestosowny strój w czasie apeli szkolnych, codziennych zajęć, makijaż, rażące ozdoby: /kolczyki w innych miejscach niż uszy/ 5 każdorazowo
28. Okłamywanie nauczyciela 5 każdorazowo
29. Siadanie na parapetach lub wychylanie się przez okno 5 każdorazowo
30. Korzystanie z telefonów komórkowych w czasie lekcji 10 każdorazowo
31. Przebywanie w szatni lub WC w innym celu niż ich przeznaczenie 5 każdorazowo

7. Do dziennika wychowawcy nauczyciele wpisują na bieżąco swoje spostrzeżenia i uwagi, oraz punkty na plus i minus, które w każdym miesiącu są sumowane.

8. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu.

9. Rodzice mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o zachowaniu swoich dzieci.

10. Ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii uczniów, nauczycieli oraz uwzględniając samoocenę ucznia.

11. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

12. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli uzyskał punkty ujemne z zachowań określonych w punktach nr 7, 11, 14, 15, 21, 22.

13. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych,
– uczeń posiadający 30 punktów ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego,
– uczeń posiadający 50 punktów ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.

14. Ostateczną ocenę z zachowania ustala się według zebranych ilości punktów, uwzględniając ustalone kryteria zachowania, którymi są:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który osiągnął 200 pkt. i więcej i spełnia wszystkie kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

1. Nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.
2. Sporadycznie w ciągu roku spóźnia się na zajęcia i zawsze je usprawiedliwia.
3. Godnie reprezentuje szkołę.
a) Uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.
b) Jest aktywnym członkiem organizacji szkolnych i klasowych.
c) Aktywnie bierze udział w pracach społecznych poza szkołą.
4. W innych sytuacjach zachował się w sposób wzorowy, godny naśladowania, dzięki czemu wyróżnia się pozytywnie z grona pozostałych uczniów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął od 150 do 199 pkt. i ponadto:

1. Może posiadać 2 godziny nieobecności nieusprawiedliwionych.
2. Sporadycznie w ciągu roku spóźnia się na zajęcia i zawsze je usprawiedliwia.
3. Bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauczaniu.
a) Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów i koleżanek.
b) Nie posiada uwag o złym zachowaniu w szkole.
c) Nie posiada uwag o braku zmiany obuwia.
d) Nie ulega nałogom.
4. Reprezentuje szkołę w konkursach lub zawodach sportowych.
5. Chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
6. Dba o zdrowie i higienę osobistą.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął od 100 do 149 pkt. i wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków i spełnia następujące kryteria:

1. Ma maksymalnie 4 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu
2. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia.
3. Jest zdyscyplinowany na lekcji, zainteresowany zdobywaniem wiedzy
a) nie przeszkadza na lekcjach,
b) jest aktywny,
c) prowadzi zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela,
d) posiada pomoce dydaktyczne wymagane na lekcję,
e) prawidłowo wypełnia obowiązki dyżurnego (klasowego i szkolnego).
4. Jest zaangażowany w działalność na rzecz klasy, szkoły inspiruje działalność innych osób.
5. Wykazuje troskę o mienie społeczne, szkolne i szanuje własność innych osób.
6. Zmienia obuwie szkolne.
7. Nie ulega nałogom (nie pali, nie używa alkoholu i narkotyków).
8. Nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia dla siebie i innych, czynnie przeciwstawia się niebezpiecznym zachowaniom.
9. Posiada wysoką kulturę osobistą:
a) nie używa wulgarnego języka,
b) właściwie zachowuje się wobec kolegów i nauczycieli.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który osiągnął od 70 do 99 pkt. i spełnia poniższe kryteria:

1. Na ogół zachowuje się poprawnie, ale niezbyt starannie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2. Bywa mało aktywny, niesystematyczny.
3. Wchodzi w konflikt z prawem, oddziałuje źle na zespół klasowy.
4. Otrzymuje uwagi za niestosowne zachowanie się na lekcji ale zastosowane środki zaradcze rokują poprawę i przynoszą oczekiwane rezultaty.
5. Nie opuszcza samowolnie zajęć lekcyjnych.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który osiągnął od 30 do 69 pkt. i w rażący sposób lekceważy obowiązki, zastosowane środki zaradcze przez samorząd klasy, wychowawcę, dom rodzinny, dyrekcję nie odnoszą żadnych skutków, w tym min:

1. Uporczywie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, permanentnie narusza postanowienia czy też źle wypełnia powierzone zadania.
2. Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji (ma liczne uwagi w dzienniku lub w zeszycie).
3. Wagaruje (ma nieusprawiedliwionych więcej niż 20% ogółu godzin lub 30% godzin z jednego przedmiotu).
4. Niszczy rzeczy osobiste innych, sprzęt lub wystrój pomieszczenia
5. Stosuje przemoc fizyczną wobec młodszych i słabszych.
6. Wyśmiewa i ubliża innym, ośmiesza uczniów aktywnych.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który od 29 pkt. i mniej oraz w rażący sposób lekceważy obowiązki, zastosowane środki zaradcze przez samorząd klasy, wychowawcę, dom rodzinny, dyrekcję nie odnoszą żadnych skutków, w tym m. in:

1. Ma 50% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (nawet z jednego przedmiotu).
2. Demoralizuje innych i namawia do złego.
3. Pali papierosy.
4. Używa i rozprowadza alkohol i narkotyki.
5. Fałszuje dokumenty (prace klasowe, podpisy, dopisuje lub zmienia oceny szkolne).
6. Wchodzi w konflikt z prawem (szantaże, prowokowanie do udziału w bójkach, świadome niszczenie mienia innych, wymuszanie siłą lub groźbą cudzej własności).

Uczeń, który świadomie wszedł w konflikt z prawem lub dopuścił się jednego z wyżej wymienionych wykroczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż naganna:

Od obniżenia oceny do nagannej można odstąpić tylko w przypadku, jeśli uczeń w poprzednim półroczu tego samego roku szkolnego miał ocenę wzorową lub bardzo dobrą, wykroczenie miało charakter incydentalny, a uczeń zrozumie swój błąd i wyrazi chęć naprawienia go. W takim wypadku ocenę obniża się do nieodpowiedniej.

§ 14
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

1. Wychowawca ustalając roczną ocenę z zachowania zasięga opinii ucznia, klasy i zespołu nauczycielskiego, a przewidywaną ocenę umieszcza ołówkiem w dzienniku.
1) sposób zasięgania opinii: wychowawca danej klasy umieszcza w tabeli znajdującej się w dzienniku, propozycję ucznia, wychowawcy, zespołu nauczycielskiego i klasy,
2) ostateczną ocenę ustala wychowawca, która jest średnią z czterech ocen proponowanych, a także zgodną z przyjętymi kryteriami.

2. Proponowana ocena z zachowania wpisywana jest do dziennika ołówkiem, która nie jest oceną wiążącą tzn. może w okresie do ustalenia ostatecznej oceny rocznej (na 3 dni do posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej) ulec obniżeniu jak i podwyższeniu zgodnie z przyjętym systemem oceniania zachowania.
3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
1) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
4) otrzymania pochwały poza szkołą.

4. Ustala się następujący tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena z zachowania:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie składają umotywowany wniosek do Dyrektora szkoły o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. O fakcie tym informują wychowawcę klasy,
2) wychowawca w ciągu 2 dni rozpatruje wniosek rodzica biorąc pod uwagę ustną opinię Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły oraz sporządza protokół, który zawiera:
c) termin przeprowadzenia rozmowy z samorządem szkolnym i nauczycielami oraz Dyrektorem,
d) uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia tej samej oceny z zachowania,
e) ustaloną ocenę ostateczną,
f) podpis wychowawcy,
g) podpis ucznia,
3) kopię sporządzonego protokołu wychowawca przekazuje rodzicom, za potwierdzeniem odbioru,
4) od ustalonej oceny nie ma odwołania.

§ 15
Termin i sposób informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia
rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz rocznej ocenie zachowania

1. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej i rocznej ocenie z zachowania rodzice (prawni opiekunowie) są informowani dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.

2. Informację pisemną z podaniem uzasadnienia ocen niedostatecznych, otrzymuje rodzic (prawny opiekun) na spotkaniu z wychowawcą za potwierdzeniem odbioru.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) po zapoznaniu się w domu z proponowaną oceną, w ciągu 3 dni zwracają do wychowawcy kartę z ocenami podpisaną przez obydwoje rodziców.

§ 16
Skala i formy oceniania bieżącego w klasach I-III

1. Bieżące ocenianie uczniów rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym według skali przyjętej przez wszystkich nauczycieli klas I-III. W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty pracy.

2. Przy ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku ,,plus” (+) i ,,minus‘’(–).

3. W ocenianiu bieżącym ucznia ustala się następującą skalę:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.

4. Częstotliwość oceniania:
1) w jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe (sprawdziany), lecz nie jednego dnia,
2) kartkówka (z ostatniej lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję, w związku z powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia,
3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu, punkt 1 i 2 nie obowiązują,
4) częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, aktywność na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania.

5. Terminy oddawania prac pisemnych:
1) przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych:
a) prace klasowe, sprawdziany – do dwóch tygodni roboczych,
b) kartkówki – do jednego tygodnia roboczego,
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Po zapoznaniu się z oceną, podpisują je i zwracają nauczycielowi.

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym pod uwagę brana jest ocena z poprawy.

7. Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji:
1) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności spowodowanej:
a) wypadkiem losowym,
b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą,
2) udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek i prac domowych,
3) uczeń ma prawo dwa razy w roku zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn, prawo to nie dotyczy prac klasowych.

8. Oceny bieżące z języka angielskiego zapisywane są w dzienniku za pomocą cyfr od 1 do 6. Ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna jest oceną opisową.

9. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z religii ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.

10. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

§ 17
Skala i formy oceniania bieżącego w klasach IV-VI

1. W ocenianiu bieżącym ucznia w klasach IV-VI ustala się następującą skalę:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.

2. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów za aktywność, prace domowe i cząstkowe odpowiedzi.

3. Określa się następujące zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów poprzez:
1) test diagnostyczny,
2) testy,
3) kartkówki, indywidualne prace pisemne na lekcji,
4) odpowiedzi ustne,
5) pracę domową,
6) pracę w grupach,
7) aktywność na zajęciach edukacyjnych,
8) zeszyty przedmiotowe,
9) sprawdziany próbne,
10) pracę klasową:
a) w przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej uczeń ma prawo do poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. W przypadku opuszczenia pracy klasowej z krótkotrwałych /do 1 tygodnia/ przyczyn losowych uczeń ma obowiązek napisać ją w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły, w takim przypadku uczeń nie ma możliwości pisania poprawy. Wyjątek stanowi długotrwała choroba /powyżej 2 tygodni/: wtedy o terminie poprawy decyduje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem,
b) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową po długiej nieobecności ma on prawo do poprawy tylko raz,
c) ocenę otrzymaną z poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok stopnia z poprawianej pracy, o ile jest wyższa od poprzedniej,
d) w przypadku powtarzającej się dwa razy jednodniowej nieobecności w dniu pracy klasowej nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia następnego dnia, dotyczy to również zwolnień z lekcji, na której ma się odbyć praca klasowa (sprawdzian, test).

4. Ustala się następującą skalę dla sprawdzianów pisemnych:
0% do 29% – niedostateczny
30% do 49% – dopuszczający
50% do 89% – dobry
90% do 100% – bardzo dobry
powyżej 100% – celujący

5. Testy diagnostyczne, prace klasowe, testy i sprawdziany próbne są obowiązkowe.

6. Prace pisemne opatrzone recenzją lub komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 2 tygodni od ich napisania.

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inne wytwory gromadzone są w teczce dokumentującej postępy dziecka w nauce. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

8. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (trwające minimum 1 godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne.

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bardzo dobrą.

11. Uczeń ma prawo być 2 razy w półroczu nie przygotowany do lekcji. Jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku znakiem ,,minus” (–) lub ,,nie przygotowany” (np.).

12. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nie przygotowania do lekcji otrzymuje z odpowiedzi ocenę niedostateczną.

13. Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują 3 dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany.

14. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas ma obowiązek uzupełnienia zeszytów przedmiotowych w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

15. Ocenę półroczną ustala się w oparciu o oceny bieżące.

16. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

18. W przypadku nieklasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana.

19. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

20. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z religii ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący – 6,
stopień bardzo dobry – 5,
stopień dobry – 4,
stopień dostateczny – 3,
stopień dopuszczający – 2,
stopień niedostateczny – 1.

21. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wpływa na wysokość średniej ocen ucznia.

22. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

§ 18
Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

1. Rodzice o postępach swoich dzieci będą informowani w następujący sposób:
1) ustnie (o umiejętnościach i zalecanych formach pracy w pogłębianiu wiedzy dziecka),
2) pisemnie w zeszytach przedmiotowych,
3) przez recenzję pracy pisemnej,
4) przez prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki,
5) w czasie kontaktów indywidualnych w zależności od potrzeb – rozmowę należy udokumentować w dzienniku lekcyjnym,
6) na wywiadówkach śródrocznych – minimum cztery razy w roku,
7) przez podpisywanie prac klasowych po zapoznaniu się z nimi podczas spotkania z nauczycielem,
8) przez list gratulacyjny dla rodziców uczniów kl. IV-VI.

2. Sposób uzasadniania ustalonej oceny przez nauczyciela:

1) po rozpatrzeniu wniosku rodzica, nauczyciel przygotowuje pisemne uzasadnienie oceny według kryteriów zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania, który określa poziom wiedzy i umiejętności ucznia.

§ 19
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować o podwyższenie (o 1 stopień) przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do Dyrektora szkoły w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie.

2. Rodzic informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

3. Nauczyciel w ciągu trzech dni (pisemnie) określa zakres materiału jaki uczeń powinien opanować.

4. Nauczyciel danego przedmiotu przeprowadza sprawdzian nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i ustala ostateczną oceną klasyfikacyjną (półroczną lub końcoworoczną).

5. Uczeń który z przyczyn losowych, usprawiedliwionych nie przystępuje do sprawdzianu w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez nauczyciela przedmiotu.

§ 20
Zasady przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) do Dyrektora Szkoły najpóźniej w dniu posiedzenia rady klasyfikacyjnej.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ciągu tygodnia od posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w terminie uzgodnionym z uczniem lub jego rodzicem (prawnym opiekunem).

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

6. Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Szkoły oraz ustala w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin egzaminu.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Egzamin obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

9. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej z użyciem narzędzia sprawdzającego oraz ustnej – zgodnie z poziomem wymagań na każdą ocenę, o którą ubiega się uczeń.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten egzamin.

12. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

13. Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą – skład komisji,
2) imię i nazwisko ucznia,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
4) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),
5) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczniowi, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym czasie przystąpić do egzaminu, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu, nie później jednak niż do końca sierpnia.

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem, że niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

17. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

18. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych możliwe jest jego klasyfikowanie z ww. zajęć w przypadku, gdy okres zwolnienia nie jest zbyt długi, a tym samym umożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej.

§ 21
Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego zmieniającego ocenę roczną

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji półrocznej i rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Zagadnienia egzaminacyjne oraz zakres materiału zgodny z wymaganiami programowymi przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przekazuje je uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) potwierdza podpisem odbiór zagadnień egzaminacyjnych.

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczyć termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sam egzamin przeprowadzany będzie, tak jak dotychczas, w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

6. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Egzamin obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej z użyciem narzędzia sprawdzającego oraz ustnej w formie pytań do wyboru – zgodnie z poziomem wymagań na każdą ocenę, o którą ubiega się uczeń.

11. Z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

13. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Rada Pedagogiczna zatwierdza wynik egzaminu poprawkowego.

15. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

16. Uczniowi, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym czasie przystąpić do egzaminu poprawkowego, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu, nie później jednak niż do końca września.

17. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

18. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

19. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

20. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna.

21. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu.

22. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków ukończenia szkoły, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu.

§ 22
Zasady promowania uczniów

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

1) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy szkoły Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
2) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Podstawą do podjęcia decyzji będzie zatem opinia nauczyciela bez wymogu uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

4. Uczeń może otrzymać promocję z wyróżnieniem.

5. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej średnią stopni z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

6. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej, otrzymuje świadectwo według wzoru ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 23
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1. Sprawdzian jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Sprawdzian przeprowadza się w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Sprawdzian jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

5. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu,
2) przerwał daną część sprawdzianu lub dany zakres – przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu lub danego zakresu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

8. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach.

9. Wyniki sprawdzianu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

10. Wyniki sprawdzianu obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;
2) wynik z części drugiej.

11. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

12. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

13. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

14. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

DZIAŁ IV   ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 24
Każdy z organów Szkoły Podstawowej ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,
statutem i swoimi regulaminami.

1. Podstawowymi organami szkoły podstawowej są:
1) Dyrektor szkoły.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Samorząd Uczniowski.
4) Rada Rodziców.

2. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :
1) planowania rozwoju szkoły,
2) opracowania organizacji placówki,
3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
4) organizacji imprez, uroczystości, konkursów, przetargów i zawodów sportowych,
5) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły.

§ 25
Kompetencje organów szkoły

Zadania dyrektora szkoły

1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje placówką oświatową oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3) realizuje uchwały oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim roku nauki, o którym mowa w artykule 9 ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty,
9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
11) dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Skreślenie nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4) zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
5) realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
6) przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
7) przestrzegania statutu szkoły;
8) przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach;
9) zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

3. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole polegający na:
1) Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
2) Ocenianiu stanu warunków działalności dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
3) Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
5) Przedstawieniu Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców dwa razy w roku szkolnym raportu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły,
6) Gromadzeniu informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich dorobku.

6. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej:
1) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,
2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem.

7. Jest organem administracji oświatowej:
a) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu obowiązku szkolnego,
b) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
c) podejmuje decyzje w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na pisemny wniosek rodziców poparty zaświadczeniem lekarskim,
d) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej.

8. Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela:
a) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
b) zatwierdza plan rozwoju zawodowego,
c) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
d) opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania Rady Pedagogicznej

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, organu prowadzącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) Rada Pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

7. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

9. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

10. Rada ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków rady.

12. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów , ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

13. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
f) opiniowanie programu w zakresie kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,
g) prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego

14. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) wewnątrzszkolny plan doskonalenia nauczycieli,
e) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie i uchwala je,
f) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub program nauczania,
g) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
h) delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
i) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
j) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
k) ustalenie wzoru jednolitego stroju,
l) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju,
m) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły,
n) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni w tygodniu,
o) zezwolenie na indywidualny tok nauki,
p) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
q) wnioskowanie o nadanie imienia szkole lub placówce,
r) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

15. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.

Zadania Rady Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły podstawowej.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ujęte są w odrębnych regulaminach.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców. Zawiera on między innymi zapis o kadencji, powołaniu i odwołaniu Rady Rodziców, zakres kompetencji, zasady wydatkowania funduszami. Regulamin opracowuje i zatwierdza Rada Rodziców.

4. Rada Rodziców posiada następujące kompetencje:
a) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
b) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
c) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
d) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
e) gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
f) deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora.

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły z pośród których w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierani są reprezentanci. Tryb wyborów do Samorządu Uczniowskiego znajduje się w Regulaminie SU.

2. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swej działalności.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Samorząd Uczniowski jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

5. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań;
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 26
Organizacja i forma współdziałania szkoły z rodzicami
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o zasady:
1) partnerstwa,
2) pozytywnej motywacji,
3) wielostronnego przepływu informacji,
4) aktywnej i systematycznej współpracy.

2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i opieki poprzez:
1) przekazywanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci przez wpisy w dzienniczku ucznia i zeszytach przedmiotowych oraz kontakty indywidualne i wywiadówki;
2) angażowanie rodziców (prawnych opiekunów) do udziału w imprezach szkolnych i wycieczkach.

3. Przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku szkolnym Dyrektor na zebraniu rodziców przedstawia założenia planu pracy szkoły, planu wychowawczego, profilaktycznego, nadzoru pedagogicznego i planu finansowego.

4. Wychowawcy klas I-VI na zebraniach w pierwszym tygodniu września zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5. Rodzice są zobowiązani do przybycia do szkoły na każdą prośbę nauczycieli, wychowawców lub dyrektora szkoły w sprawach dotyczących dziecka. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców, nauczyciel idzie do domu ucznia.

6. Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze poprzez:
1) zebrania klasowe 4 razy w roku;
2) kontakty indywidualne.

7. Informacje o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

§ 27
Zasady współdziałania organów szkoły i sposób rozwiązywania
sporów i nieporozumień na terenie szkoły

1. Wszystkie organy wymienione w § 20 współdziałają ze sobą w sprawach opieki, kształcenia i wychowywana, celem prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły.
2. Zasady współdziałania organów szkoły:
1) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września;
2) każdy organ szkoły podstawowej, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów;
4) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
5) koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły.

3. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami w drodze dyskusji i negocjacji.
1) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

4. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą odwołać się do innych organów szkoły:
1) każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do innych organów szkoły w terminie trzech dni,
2) każdy z organów rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu,
3) strony konfliktu otrzymują pisemna odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania,
4) strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły wymienionych po niżej ani tez zmienić ustanowionej kolejności odwoławczej.

5. Jeżeli strona konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:
1) wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego w zależności od rodzaju sprawy,
2) dyrektora szkoły.

6. Konflikt pomiędzy nauczycielami rozwiązuje dyrektor szkoły podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

7. Nieporozumienia wynikłe między Rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady Rodziców.

8. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach Rady Rodziców z udziałem Dyrektora. Sprawa konfliktu powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.

9. Ostatnia instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor.

10. Strony konfliktu maja prawo odwołać się od decyzji Dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkoły i nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni.

11. Każda ze stron ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

DZIAŁ V      ORGANIZACJA SZKOŁY

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie MEN w sprawach organizacji roku szkolnego.
Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do 30 września kalendarz roku szkolnego z określeniem dat dodatkowych dni wolnych po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Pierwsze półrocze trwa od 1 września do 31 stycznia.

Drugie półrocze trwa od 1 lutego do ostatniego dnia przed feriami letnimi.

§ 29

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania o którym mowa w przepisach, w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę – do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę oddziałów i uczniów, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, przydział nauczycieli do klas i liczbę zajęć lekcyjnych przyznanych każdemu nauczycielowi.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 30

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego zgodnie z ramowym planem nauczania.

2. Podczas jednego etapu edukacji nauczyciel realizuje jeden z wybranych programów tworzących Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

3. Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania samodzielnego oddziału na dany rok szkolny, ustala i podejmuje organ prowadzący. W wypadku niewystarczającej liczby uczniów do utworzenia samodzielnego oddziału dopuszcza się utworzenie oddziału łączonego za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi. Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 31

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Plan pracy szkoły przygotowuje komisja wyłoniona przez Dyrektora Szkoły, a zatwierdza po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców – Rada Pedagogiczna.

§ 32

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Czas trwania zajęć zintegrowanych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć, zgodnym z ramowym planem nauczania.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 min.

4. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 800, przerwy trwają po 10 i 5 minut, za wyjątkiem tzw. „długiej przerwy”, która trwa 20 minut.

§ 33
Rekrutacja uczniów

1. Dziecko w wieku 5 lat będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten będzie rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

2. Zapisy do Oddziału Przedszkolnego odbywają się w kwietniu na podstawie aktu urodzenia dziecka.

3. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

4. Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły.

4. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego przez szkołę w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

5. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci, mieszkające w obwodzie tej szkoły oraz powiadamia o spełnianiu obowiązku szkolnego uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły odpowiednie placówki.

6. Zadaniem nauczycieli oddziału przedszkolnego jest przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do nauki w szkole.

7. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 34
Oddział Przedszkolny

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową.

2. Oddział Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.

3. W Oddziale Przedszkolnym godzina lekcyjna trwa 60 minut.

4. Nauka religii oraz języka angielskiego odbywa się dwa razy w tygodniu po 30 minut.

5. Dziennik zajęć przedszkola jest prowadzony przez oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

§ 35
Dokumentacja szkoły

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:
1) dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
2) dzienniki zajęć pozalekcyjnych
3) arkusze ocen uczniów
4) protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
5) księgi Rady Pedagogicznej
6) księgi posiedzeń Rady Rodziców
7) księgi zastępstw
8) księgi zarządzeń
9) księgi kontroli
10) księgi uczniów
11) akta osobowe pracowników

§ 36
Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli.

2. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna w wyznaczonych godzinach dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły.

3. Każda osoba korzystająca z zasobów bibliotecznych musi być zapoznana z regulaminem biblioteki i mieć założoną kartę biblioteczną.

4. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
3) rodzice,
4) inne osoby za zgodą Dyrektora.

5. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna, ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

6. Do zakresów działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,
2) prowadzenie działalności informacyjnej,
3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
5) praca organizacyjno- techniczna zgodnie z zakresem czynności,
6) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,
7) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach ,
8) zakup i oprawa książek.

7. Biblioteka jest czynna według harmonogramu wywieszonego na drzwiach, a godzinny ustala dyrektor, dostosowując do tygodniowego rozkładu zajęć umożliwiający dostęp podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godzina pracy w bibliotece trwa 60 minut.

8. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie wypożyczone książki, podręczniki i materiały edukacyjne na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. W razie zgubienia lub zniszczenia książki ma obowiązek odkupienia nowej.
§ 37
Stołówka szkolna

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę szkolną w celu dożywiania uczniów. Organizacją dożywiania w szkole zajmuje się Dyrektor Szkoły przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Stawkę żywieniową ustala co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczniowie nie objęci pomocą GOPS-u samodzielnie ponoszą koszty dożywiania.

3. Dożywianie prowadzone jest na długiej przerwie w sali do tego przeznaczonej.

4. W czasie spożywania posiłków opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.

5. Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin wewnętrzny.

§ 38
Świetlica szkolna

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczo-opiekuńczej po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

2. Świetlica jest odpłatnym dożywianiem i działa w oparciu o własny regulamin.

3. Zajęcia trwają 60 minut.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci z klas I-II, których oboje rodzice pracują. W drugiej kolejności te, których pracuje jeden rodzic, w dalszej chętne.

5. Świetlica czynna jest do 5 godzin dziennie po zakończeniu zajęć, w zależności od potrzeb rodziców.

DZIAŁ VI   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

3. Wymiar etatu nauczyciela wynosi 20 godzin dydaktycznych, z których dwie godziny powinien przeznaczyć na realizacje indywidualnych potrzeb ucznia, rozwój jego uzdolnień lub pomoc dydaktyczna.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 39
Zadania Nauczyciela

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:
1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę,
3) przestrzeganie zapisów statutowych,
4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na terenie szkoły,
6) pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów,
7) w przypadku zaistniałego wypadku nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanemu oraz do powiadomienia dyrektora.
8) odpowiadanie za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych i podczas przerw,
9) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów,
10) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
11) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
12) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny,
13) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom wyższych uczelni,
14) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej szkoły,
15) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
16) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
17) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
18) rzetelne przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych i konkursów przedmiotowych,
19) sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
20) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego,
21) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
22) nauczyciel jest zobowiązany realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów /KN art. 42 ust.2 lit. a i b/.

2. Nauczyciel stażysta ma obowiązek sporządzania konspektów zajęć edukacyjnych przez pierwszy rok pracy.

3. Konspekty sporządzają również nauczyciele:
1) których zajęcia edukacyjne są hospitowane,
2) którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie
3) kopie konspektów z tych zajęć pozostają w dokumentacji szkoły.

4. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela mianowanego obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek:
1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu ,
3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu,
4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu,
5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

§ 40
Zadania Zespołów Nauczycielskich

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:
1) ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału,
2) korelowanie treści programowych,
3) opracowanie sprawdzianów półrocznych i rocznych,
4) wnioskowanie do rodziców o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
5) omawianie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń,
6) opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,
7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
8) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.
9) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

2. Formę realizacji zadań Zespołów Nauczycielskich określa regulamin.

§ 41
Zadania wychowawcy klasy

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych przez wychowanka.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa wyżej winien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) opracować program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
3) utrzymywać kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
5) współpracować z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
6) śledzić postępy swych wychowanków,
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia,
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowania się ucznia,
11) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

3. Wychowawca prowadzi określoną dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, zeszyty do korespondencji z rodzicami w klasach I-III, dzienniki wychowawcy w klasach
IV-VI i świadectwa szkolne)

§ 42
Pracownicy niepedagogiczni szkoły

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
1) woźny,
2) konserwator.
2. Do zadań woźnego należą:
1) otwieranie i zamykanie budynku szkoły,
2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,
3) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych,
4) sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonków,
5) czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych,
6) sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły,
7) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy.

3. Do zadań konserwatora należą:
1) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,
2) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,
3) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu,
4) koszenie trawy w obejściu szkoły,
5) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

4. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,
2) przestrzegania regulaminu pracy,
3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,
5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkolnych,
6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,
7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

DZIAŁ VII   OBOWIĄZEK SZKOLNY

§ 43
Prawa ucznia

1. Uczeń Szkoły ma prawo do:
1) znajomości i dochodzenia swoich praw,
2) nauki i informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
3) wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym,
4) równego traktowania wobec prawa,
5) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
6) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję,
7) ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację,
8) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi,
9) swobody myśli, sumienia i wyznania,
10) dostępu do informacji z różnych źródeł,
11) swobodnego zrzeszania się,
12) ochrony zdrowia,
13) odpowiedniego poziomu życia,
14) ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac,
15) ochrony przed wszelkimi innymi formami wyzysku naruszającego jego dobro,
16) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
17) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
18) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
19) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
20) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
21) wyboru nauczyciela pełniącego opiekuna samorządu,
22) dostosowania treści, metod i organizacji,
23) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
24) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
25) specjalnych form pracy dydaktycznej,
26) pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami przez uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie ,
27) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych przez uczniów niepełnosprawnych ,
28) indywidualnych programów nauczania dla szczególnie uzdolnionych,
29) powszechnego dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
30) równych warunków kształcenia (zacieranie różnic pomiędzy różnymi regionami kraju,
31) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
32) opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej ,
33) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
34) bezpłatnego nauczania w szkołach publicznych,
35) organizacji zajęć dydaktycznych, która umożliwia godzenie zajęć sportowych z nauką dla uczniów uzdolnionych sportowo,
36) nauki religii na ich życzenie bądź rodziców (w przypadku uczniów pełnoletnich tylko na ich życzenie,
37) podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,
38) wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dziecko które przed 1 września kończy 6 lat),
39) odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (nie więcej niż o jeden rok),
40) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka),
41) zapewnienia mu bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu w sytuacji gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 kilometry w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub 4 kilometry w przypadku klas V i VI,
42) bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,
43) tego aby rodzice zapewnili mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,
44) wniesienia odwołania do kuratora oświaty od decyzji dotyczącej skreślenia z listy uczniów,
45) prawa wyborczego czynnego i biernego w przypadku wyborów do organów samorządu uczniowskiego,
46) działania na terenie szkoły w stowarzyszeniach i organizacjach (poza partiami i organizacjami politycznymi) – zgodę na działanie tych organizacji w szkole wydaje dyrektor szkoły,
47) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
48) indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej,
49) prawo ucznia do pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym,
50) bycia zapoznanym na początku każdego roku z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
51) bycia zapoznanym na początku każdego roku szkolnego, przez wychowawcę klasy, z warunkami, sposobem i kryteriami oceniania zachowania, a także z warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
52) bycia zapoznanym na początku każdego roku szkolnego przez nauczyciela z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
53) tego aby ocena była jawna zarówno dla niego jak i jego rodziców (opiekunów prawnych),
54) udostępnienia mu, jak i jego rodzicom lub prawnym opiekunom, jego sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania,
55) uzyskania od nauczyciela ustalającego ocenę jej uzasadnienia,
56) dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
57) tego aby w ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki (zajęć technicznych), plastyki i muzyki (jeżeli nie są to zajęcia kierunkowe), w szczególności brano pod uwagę wysiłek władany przez niego w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
58) tego aby być zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego, informatyki (zajęć komputerowych) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii.

2. Obowiązki uczniów:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
2) nadrabiają zaległości programowe spowodowane nieobecnością w szkole;
3) zdają egzamin z przedmiotów, w przypadku opuszczenia powyżej 60% zajęć lekcyjnych;
4) przestrzegają zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
5) są odpowiedzialni za własne zdrowie, życie, higienę i rozwój psychofizyczny;
6) przeciwdziałają wszelkim objawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego;
7) ponoszą odpowiedzialność za udowodnione zniszczenia;
8) szanują symbole narodowe, mienie szkolne i kultywują tradycje szkoły;
9) podporządkowują się postanowieniom zawartym w regulaminach, statucie szkoły;
10) noszą obuwie zastępcze na terenie szkoły;
11) noszą jednolity strój tzw. ,,mundurek”.

3. Dyscyplina ucznia:
1) każda nieobecność ucznia w szkole wymaga usprawiedliwienia tej nieobecności do 14 dni,
a) usprawiedliwienie polega na podaniu przez rodziców dziecka przyczyny nieobecności na zajęciach, daty i podpisu rodzica,
b) usprawiedliwienie może być w formie pisemnej lub ustnej (osobiście lub telefonicznie),
c) nieusprawiedliwione godziny nieobecności i spóźnienia obniżają ocenę z zachowania;
2) spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji;
3) uczestnictwo ucznia w zawodach, konkursach organizowanych poza szkołą zaznacza się dzienniku lekcyjnym literą ,, Z’’ (zwolniony);
4) zwolnienie ucznia z zajęć do domu w przypadku złego samopoczucia, może nastąpić wtedy gdy po dziecko zgłosi się rodzic powiadomiony telefonicznie o zaistniałej sytuacji;
5) nieobecność podczas sprawdzianu klasy VI może być usprawiedliwiona tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
6) uczeń w czasie przerw może wychodzić przed budynek szkoły jedynie wówczas gdy wyrazi na to zgodę nauczyciel dyżurujący. Wyjście bez zgody będzie traktowane jako ucieczka (samowolne opuszczenie szkoły),
7) uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w obowiązującym czystym, schludnym mundurku. Mundurek nie obowiązuje podczas Dnia Dziecka, w czasie zabawy andrzejkowej i choinkowej. Za nie noszenie obowiązkowego stroju szkolnego wychowawca wpisuje uwagę w dokumentacji,
8) podczas apeli i akademii obowiązuje uczniów oprócz mundurków biała bluzka i granatowe lub czarne spodnie u chłopców, a dziewczynki spódnice,
9) zakazuje się przychodzenia do szkoły w wymalowanych paznokciach i w farbowanych włosach,
10) na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,
11) za szkody ,które celowo zostały wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice w terminie do jednego miesiąca od dnia powstania szkody,
12) uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu oraz stosowania i posiadania środków odurzających na terenie szkoły.

§ 44
Nagrody przewidziane dla ucznia

1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać uczeń, który:
1) osiągnął wzorowe zachowanie i średnią ocen od 4,75 wzwyż z przedmiotów, bez oceny niższej od dobrej;
2) osiągnął jedno z trzech pierwszych miejsc na konkursie przedmiotowym lub turnieju wiedzy;
3) na sprawdzianie klas szóstych otrzymał minimum 100% punktów i ma bardzo dobre wyniki w nauce;
4) uzyskał pozycję medalową na międzyszkolnych zawodach sportowych;
5) przejawiał szczególnie aktywną postawę w różnych formach działalności na terenie szkoły,
6) uzyskał inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.

2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :
1) pochwała wychowawcy na forum klasy;
2) pochwała Dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły;
3) dyplom uznania;
4) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
5) nagroda rzeczowa;
6) bezpłatny udział w wycieczce szkolnej.

3. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek:
1) Samorządu Uczniowskiego
2) wychowawcy klasy
3) dyrektora szkoły
4) nauczyciela przedmiotu
5) Rady Pedagogicznej.

§ 45
Kary przewidziane dla ucznia

1. Uczeń może być ukarany za:
1) znieważanie innych uczniów i ich rodziców;
2) obrażanie nauczycieli i innych pracowników szkoły jako pracowników państwowych;
3) uniemożliwianie prowadzenia zajęć;
4) fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen);
5) celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego;
6) wagarowanie;
7) chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi;
8) posiadanie, handel i używanie środków odurzających (narkotyków);
9) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych.

2. Kara może być udzielona w formie:
1) upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy;
2) upomnienia przez Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy;
3) upomnienia przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;
4) obniżenia oceny z zachowania;
5) zakaz udziału w imprezach organizowanych przez szkołę;
6) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

3. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły dodatkowo dyrektor wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
O przeniesienie wnioskuje się gdy uczeń:
1) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów,
2) otrzymał kary przewidziane statutem szkoły,
3) dopuszcza się kradzieży,
4) wchodzi w kolizję z prawem,
5) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów,
6) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły,
7) ma demoralizujący wpływ na innych uczniów.

4. Kary mogą być udzielane na wniosek:
1) wychowawcy klasy,
2) Samorządu Uczniowskiego,
3) nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
4) Dyrektora Szkoły,
5) Rady Pedagogicznej.

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o przyznanej mu karze lub nagrodzie.

6. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
1) Kara może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną u Dyrektora oraz po uzyskaniu poręczenia ze strony wychowawcy, nauczyciela i Samorządu Uczniowskiego w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia.
2) Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora w sprawie nałożonej kary. Dyrektor przeprowadzi postępowanie wyjaśniające wciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania i postanawia:
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
b) odwołać karę,
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

DZIAŁ VII     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej jak i wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.
2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna:
1) w przypadku wprowadzenia wielu zmian w Statucie szkoły lub nagromadzeniu się dużej liczby poprawek Rada Pedagogiczna opracowuje tekst jednolity Statutu szkoły i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców
2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna uchwala Statut szkoły w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

3. Obsługę finansową prowadzi księgowość Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a Głównym Księgowym GZEAS.

4. W szkole obowiązują dwa wzory jednolitego stroju (dla chłopców i dziewcząt) zwanego ,,mundurkiem” z naszytą tarczą o brzmieniu: SP w Dąbrówce Wisłockiej.
a) dla dziewcząt granatowa tunika przewiązywana paskiem,
b) dla chłopców granatowa kamizelka

5. Uregulowania z punktu 4 mogą zostać zmienione (np. rezygnacja z noszenia stroju, zmiana jego wyglądu itp.) przez dyrektora szkoły na wniosek i za zgodą Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego.

6. Akademie szkolne z okazji świąt państwowych i szkolnych odbywają się według ceremoniału:
1) odśpiewanie hymnu państwowego,
2) przemówienie okolicznościowe,
3) część artystyczna,
4) wyprowadzenie pocztu flagowego.

Statut szkoły jest dostępny w kancelarii szkoły i w bibliotece.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Pedagogicznej  z dnia 01.09.2015

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej Rights Reserved